Ład Korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego są zestawem zasad określających relacje zewnętrzne i wewnętrzne instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w tym relację z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Zasady Ładu Korporacyjnego 

Zasady dobrych praktyk ubezpieczeniowych określają reguły współpracy z interesariuszami każdej instytucji ubezpieczeniowej:

 • z klientami
 • z pośrednikami ubezpieczeniowymi
 • z organem nadzoru i Rzecznikiem Ubezpieczonych
 • z mediami
 • z innymi zakładami ubezpieczeń
 • Zasady odnoszą się do zakładów ubezpieczeń oraz do wszystkich osób działających w ich imieniu, na ich rzecz lub na ich rachunek.


Zasady dobrych praktyk ubezpieczeniowychZgodnie z przyjętymi zasadami Vienna Life w relacjach

z klientami:

 • dokłada wszelkich starań, aby dobra oraz słuszne interesy klientów nie doznały uszczerbku
 • nie stosuje nieuzasadnionego różnicowania świadczonych usług
 • dba o rozwój świadomości ubezpieczeniowej w społeczeństwie
 • stosuje wzorce umowne oraz przekazy reklamowe formułowane w sposób przejrzysty
 • rozpoznaje skargi bez zbędnej zwłoki (do 30 dni)
 • dokłada starań, aby spory były rozstrzygane w trybie ugodowym

z pośrednikami:

 • nie stosuje nieuzasadnionego różnicowania warunków współpracy
 • udziela uzasadnionej okolicznościami pomocy w wykonywaniu działalności
 • dokłada starań, aby pośrednicy nie osiągali nieuzasadnionych korzyści materialnych kosztem klientów
 • dba, aby postanowienia w zakresie prowizji i innych oferowanych korzyści nie zachęcały do działań nieuczciwych
 • z organem nadzoru, Rzecznikiem Ubezpieczonych,

z mediami:

 • służy pomocą w wykonywaniu głównych zadań tych instytucji
 • działa wspólnie z innymi zakładami ubezpieczeń na rzecz rozwoju świadomości ubezpieczeniowej

z innymi zakładami ubezpieczeń:

 • respektuje zasady uczciwej konkurencji
 • dokłada starań, aby spory między nimi były rozstrzygane polubownie
 • w sprawach istotnych dla środowiska ubezpieczeniowego prezentuje w miarę możliwości wspólne stanowisko z innymi zakładami.

Vienna Life wykonuje swoją działalność z zachowaniem najwyższych standardów obsługi, koncentrując się na potrzebach i oczekiwaniach Klienta. Naszym celem jest budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z Klientami. Dlatego uważnie analizujemy wszelkie uwagi kierowane do naszej firmy, w tym również reklamacje zgłaszane przez Klientów.


Ogólne zasady obsługi reklamacji   


Procedura sprawowania nadzoru korporacyjnego nad emitentami papierów wartościowych stanowiących aktywa nabywane na ryzyko klienta    

 

Ocena Rady Nadzorczej Spółki dotycząca stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
Uchwała nr 7/2017 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24.04.2017 r.
Oświadczenie Zarządu Spółki o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .