Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL KBC Parasol Biznes Subfundusz KBC Gamma

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% (WIBID 3M + 0,25%), pomniejszone o koszty stałe funduszu (w tym opłata za zarządzanie)

Zarządzający Karol Chrystowski , Robert Florczykowski , Jacek Lichocki

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaPKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszmBank S.A.

Polityka inwestycyjnaFundusz może inwestować do 100% wartości swoich Aktywów w dłużne papiery wartościowe, papiery wartościowe i wierzytelności objęte lub nabyte za granicą, prawa majątkowe, waluty, wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok. Fundusz nie będzie dokonywał lokat swoich Aktywów w akcje. Udział papierów dłużnych i innych lokat o zbliżonym do dłużnych papierów wartościowych poziomie ryzyka nie będzie mniejszy niż 80% wartości Aktywów Funduszu.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): KBC 1 = 0,12%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-08-13:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,01  0,11  0,19  0,62  3,49  9,00

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.