UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniKorona Obligacje

Kategoriafundusz papierów dłużnych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index

Zarządzający Krzysztof Izdebski

Agent transferowyProService Finteco Sp. z o.o.

Ryzyko 3

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1999-09-27

Firma zarządzającaUnion Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszDeutsche Bank Polska S.A.

Polityka inwestycyjnaFundusz inwestuje swoje aktywa w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Udział tego typu papierów w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów. Fundusz inwestuje w papiery denominowane w walucie polskiej na polskim rynku.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): UNK 2 = 0,78%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-02-22:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,03  0,26  1,10  1,35  4,54  3,31

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.