Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Instrumentów Dłużnych - Obligacja

Kategoriafundusz papierów dłużnych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark90% Citigroup Poland Government Bond Index + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszty stałe funduszu

Zarządzający Grzegorz Zatryb

Ryzyko 2

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaSkarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszmBank S.A.

Polityka inwestycyjnaAktywa funduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne o terminie wykupu powyżej roku, emitowane przez polski Skarb Państwa. Instrumenty przedsiębiorstw mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów funduszu. Modelowy średni termin do wykupu lokat funduszu wynosi 2 lata.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): SKAR 2 = -0,09%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-07-19:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,05  0,24  -0,25  1,00  3,38  7,74

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.