Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa

Kategoriafundusz rynku pieniężnego

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% WIBID 3M, pomniejszone o opłaty za zarządzanie

Zarządzający Jakub Krawczyk

Agent transferowyProService Finteco Sp. z o.o.

Ryzyko 2

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1997-10-09

Firma zarządzającaSkarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszmBank S.A.

Polityka inwestycyjnaAktywa subfunduszu inwestowane są w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, instrumenty dłużne oraz listy zastawne. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego subfunduszu, nie może być dłuższy niż 365 dni. Lokaty subfunduszu powinny być nominowane w walucie polskiej.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): SKAR 4 = 0,83%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-04-23:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,01  0,39  0,85  1,66  3,12  6,22

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.