Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych

Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje spółek wypłacających dywidendę, a także w kwity depozytowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek i prawa do akcji takich spółek. Fundusz będzie lokować Aktywa Funduszu przede wszystkim w instrumenty denominowane w walucie polskiej na rynku polskim.


Waluta bazowaPLN

Ryzyko 5

Firma zarządzającaAltus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszRaiffeisen Bank Polska S.A.

Polityka inwestycyjna


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): FIZ 4 = -9,8%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-07-31:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -1,66  -1,66  -10,24  -11,47  -11,06  0,12

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.