Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Subfundusz Investor Indie i Chiny

Kategoriaakcji azjatyckich bez Japonii

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark45% MSCI INDIA (przeliczony na polską walutę) + 45% MSCI CHINA (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M

Zarządzający Mikołaj Stępniewski

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaInvestors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszDeutsche Bank Polska S.A.

Polityka inwestycyjnaOd 70 do 100% wartości aktywów lokowane jest w akcje i inne papiery wartościowe emitentów z rynku chińskiego i indyjskiego za pośrednictwem jednostek uczestnictwa emitowanych przez fundusze i subfundusze zagraniczne z grupy kapitałowej DWS. Dodatkowo, zarządzający mogą częściowo lokować aktywa w spółki notowane na giełdach papierów wartościowych w Hong Kongu, Korei, Malezji, Singapurze, Tajwanie, Tajlandii, Indonezji, Japonii i na Filipinach.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): DWS 6 = -0,23%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-08-13:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -1,23  -0,93  0,51  6,05  9,12  13,12

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.