Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Subfundusz Investor Obligacji

Kategoriafundusz papierów dłużnych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark70% Citigroup Poland Government Bond Index + 30% WIBID 6M, pomniejszone o koszt wynagrodzenia za zarządzanie

Zarządzający Mikołaj Stępniewski

Ryzyko 2

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaInvestors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszDeutsche Bank Polska S.A.

Polityka inwestycyjnaNie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowana w dłużne papiery wartościowe denominowane w walucie polskiej. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego Funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): DWS 2 = 0,23%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-07-19:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,02  0,30  0,09  1,64  3,26  9,14

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.