UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniWIBID Plus

Kategoriafundusz rynku pieniężnego

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% WIBID 1M, pomniejszone o stawkę rezerwy obowiązkowej

Zarządzający Marek Warmuz

Agent transferowyProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Ryzyko 4

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2003-05-22

Firma zarządzającaUnion Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszDeutsche Bank Polska S.A.

Polityka inwestycyjnaFundusz lokuje swoje aktywa do 100% w takie instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresu nie dłuższego niż 397 dni. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów funduszu. Do 100% aktywów funduszu może zostać ulokowane za granicą.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): UNK 5 = 0,48%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-25:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,01  0,19  0,49  1,01  2,11  8,55

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.