Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Pieniężny

Kategoriafundusz rynku pieniężnego

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% WIBID 6M

Zarządzający Radosław Cholewiński , Michał Stawicki

Agent transferowyPekao Financial Services Sp. z o.o.

Ryzyko 2

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2001-09-17

Firma zarządzającaPioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszBank Pekao S.A.

Polityka inwestycyjnaAktywa funduszu są lokowane głównie w denominowane w walucie polskiej dłużne papiery wartościowe, dla których termin wykupu nie przekracza jednego roku. Papiery wierzycielskie i inne instrumenty rynku pieniężnego powinny stanowić powyżej 80% wartości aktywów, akcje i certyfikaty inwestycyjne nie mogą stanowić więcej niż 10% aktywów, Fundusz może lokować w jednostki uczestnictwa innych otwartych funduszy inwestycyjnych.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): PIO 6 = 0,29%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-21:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,01  0,09  0,32  0,69  1,29  4,87

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.