Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

Kategoriafundusz akcji

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark60% mWIG40 + 20% WIBID O/N + 10% mDAX (EUR) + 10% Russell 2000 (USD)

Zarządzający Tomasz Manowiec , Ryszard Miodoński , Mikołaj Raczyński

Agent transferowyProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Ryzyko 6

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2007-08-01

Firma zarządzającaNoble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszmBank S.A.

Polityka inwestycyjnaMin 60% aktywów funduszu będzie inwestowana w prawa do akcji, prawa poboru i akcje spółek, które nie wchodzą w skład indeksu WIG 20. Pozostałe aktywa będą lokowane w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): NB 4 = 8,32%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-20:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,31  -0,61  10,37  8,57  4,84  2,20

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.