Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Pieniężny

Kategoriafundusz papierów dłużnych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% WIBID O/N

Zarządzający Andrzej Domański , Andrzej Lis , Tomasz Manowiec

Agent transferowyProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Ryzyko 2

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2006-12-01

Firma zarządzającaNoble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszmBank S.A.

Polityka inwestycyjnaNie mniej niż 70% aktywów subfunduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Do 30% aktywów subfunduszu mogą stanowić inne instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Do 10% aktywów może być inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): NB 2 = 0,45%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-26:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,04  -0,01  0,50  1,09  1,41  5,53

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.