Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji

Kategoriafundusz papierów dłużnych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark70% Citigroup Poland Government Bond Index + 30% WIBID 6M, pomniejszone o koszt wynagrodzenia za zarządzanie

Zarządzający Mikołaj Stępniewski

Agent transferowyProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Ryzyko 2

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1998-01-05

Firma zarządzającaInvestors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszDeutsche Bank Polska S.A.

Polityka inwestycyjnaNie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowana w dłużne papiery wartościowe denominowane w walucie polskiej. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego Funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): DWS 2 = -0,05%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-27:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,21  -0,70  -0,05  1,09  1,98  9,71

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.