Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Obligacji

Kategoriafundusz papierów dłużnych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark80% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local + 20% Citigroup PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency

Zarządzający Radosław Gałecki , Grzegorz Latała , Marcin Mężykowski

Agent transferowyProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Ryzyko 2

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2002-04-08

Firma zarządzającaAviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszDeutsche Bank Polska S.A.

Polityka inwestycyjnaSubfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w mniejszym stopniu przez państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska. Całkowita wartość lokat subfunduszu w dłużne papiery wartościowe jest nie niższa niż 70 proc. wartości aktywów subfunduszu.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): CU 2 = -0,22%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-26:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,15  -0,64  -0,20  0,04  0,92  7,49

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.