BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2

Kategoriafundusz papierów dłużnych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark70% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms + 30% WIBID 3M

Zarządzający Paweł Gołębiewski

Agent transferowyProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2005-08-31

Firma zarządzającaBPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszBank BPH S.A.

Polityka inwestycyjnaNie mniej niż 70% swoich aktywów, fundusz będzie inwestował w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, wierzytelności pieniężne, waluty, instrumenty rynku pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Poziom zmodyfikowanego duration portfela inwestycyjnego funduszu będzie wyższy niż 2 lata.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): BPH 1 = -0,36%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-25:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,15  -0,37  -0,44  0,31  0,92  10,15

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.