Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Obligacji Skarbowych

Kategoriafundusz papierów dłużnych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% Merill Lynch Polish Governments

Zarządzający Michał Hołda

Agent transferowyBiuro Usług Transferowych BZ WBK S.A.

Ryzyko 3

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2002-08-20

Firma zarządzającaBZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszBank Handlowy w Warszawie S.A.

Polityka inwestycyjnaPrzynajmniej 80% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nie krótszym niż rok. Fundusz posiada w swoim portfelu głównie papiery wierzycielskie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP, pozostałą część inwestuje w obligacje komunalne i komercyjne związane z niskim ryzykiem niewypłacalności oraz listy zastawne.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): ARKA 2 = -0,09%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-21:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,05  -0,42  -0,05  0,62  1,63  8,89

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.