inPlus

Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji

Kategoriafundusz akcji

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark90% WIG + 10% WIBID O/N

Zarządzający Tomasz Manowiec , Ryszard Miodoński , Mikołaj Raczyński

Agent transferowyProService Finteco Sp. z o.o.

Data pierwszej wyceny2006-12-01

Firma zarządzającaNoble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszmBank S.A.

Polityka inwestycyjna70% wartości aktywów funduszu stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Wartość inwestycji w dłużne papiery i instrumenty rynku pieniężnego nie może przekroczyć 30% wartości aktywów.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): NB 3 = -6,83%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-03-22:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -1,88  -5,44  -5,83  -4,66  0,39  6,49

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.