Życiowe priorytety Polaków

Warszawa, 23 kwietnia 2013 r.

Życiowe priorytety Polaków – czyli co cenimy najbardziej

Wyniki badania Skandia Życie TU S.A.

Miłość, poczucie więzi i oparcia w innych oraz chęć finansowego zabezpieczenia najbliższych przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń to jedne z najważniejszych priorytetów w życiu Polaków. Jednak ponad połowa z mieszkańców naszego kraju nie posiada żadnych produktów ubezpieczeniowych, zapewniających dodatkowe środki w przypadku poważnego zachorowania lub śmierci jednego z członków rodziny – wynika z badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Skandia Życie TU S.A.1

Miłość jest najważniejszą wartością w życiu dla zdecydowanej większości Polaków. Tak twierdzi 69 proc. uczestników badania przeprowadzonego przez Skandia Życie. Na kolejnych miejscach w hierarchii znalazły się poczucie bezpieczeństwa (64 proc.) oraz poczucie więzi i oparcia w innych (46 proc.). Najważniejsze dla Polaków wartości wiążą się z rodziną, którą 76 proc. z nas ceni jako najwyższą wartość samą w sobie, deklarując jednocześnie chęć zapewnienia bliskim właściwej ochrony i bezpieczeństwa.

Badanie wykazało, że Polacy rozumieją bezpieczeństwo rodziny głównie w kontekście finansowym – jako sytuację, w której sami, pomimo wypadku lub innego zdarzenia losowego nie będą stanowić obciążenia dla najbliższych – taką definicję wskazało 70 proc. respondentów.

Co ciekawe, najbardziej obawiamy się nie samej śmierci, lecz kalectwa lub przewlekłej choroby. Na pytanie, jakie zdarzenie mogłoby najbardziej obniżyć poczucie bezpieczeństwa, 91 proc. ankietowanych wskazuje właśnie trwałe kalectwo. Na kolejnych miejscach w zestawieniu znalazły się własna nieuleczalna choroba (90 proc.), nieuleczalna choroba partnera oraz trwałe kalectwo partnera – odpowiednio 84 proc. i 83 proc. odpowiedzi. Śmierć własną lub partnera jako najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowego rodziny wskazało 80 proc. badanych.

Pomimo deklarowanej chęci ochrony najbliższych, Polacy w ograniczonym zakresie korzystają z produktów ubezpieczeniowych na życie. Przeszło co drugi badany (53 proc.) nie posiada żadnej polisy umożliwiającej wypłatę świadczeń w wypadku zdarzeń losowych wpływających na nasze zdrowie lub życie. Najbardziej powszechną formę ochrony wśród ankietowanych stanowią grupowe ubezpieczenia na życie, oferowane w ramach świadczeń pracowniczych – posiadanie produktów ubezpieczeniowych tego typu deklaruje 47 proc. badanych. Znacznie mniejszą popularnością cieszą się indywidualne polisy na życie – 30 proc. wskazań oraz polisy ubezpieczeniowe połączone z funduszem inwestycyjnym – 14 proc.

Z danych Skandia Życie wynika, że przyczyny niskiej aktywności Polaków w zakresie korzystania z indywidualnych produktów ubezpieczeniowych na życie są wielowymiarowe. Większość ankietowanych jako główny powód braku produktów tego typu wskazuje słabą sytuację ekonomiczną – w opinii 43 proc. badanych nie stać ich na zakup polisy. Poważną przeszkodę (30 proc. wskazań) stanowi również brak wiedzy na temat produktów oraz niska wiarygodność branży finansowej – przeszło co piąty ankietowany (22 proc.) nie ma zaufania do firm ubezpieczeniowych. Co ważne, nawet wystąpienie w najbliższym otoczeniu zdarzeń losowych, uwiarygadniających zagrożenie nie jest w stanie zmobilizować nas do zakupu odpowiednich produktów. Blisko trzy czwarte badanych pomimo ciężkiej choroby czy śmierci znajomych lub dalszej rodziny, nie podejmuje żadnych działań w kierunku zapewnienia sobie dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej.

Badanie przeprowadzone przez Skandia Życie pokazało, że Polacy bardzo wysoko cenią bezpieczeństwo finansowe swoich najbliższych i mają świadomość, jakie ryzyko dla stabilności funkcjonowania rodziny niosą ze sobą ciężkie choroby czy śmierć jednego z członków. Stwarza to duży potencjał dla rozwoju rynku ubezpieczeń na życie. Przed przedstawicielami branży stoi jednak duże wyzwanie. Polacy wciąż wykazują bowiem stosunkowo niski poziom wiedzy na temat szeroko rozumianego sektora usług finansowych. Co za tym idzie – nie darzą go zaufaniem. Jednym z głównych czynników stymulujących wzrost w najbliższych latach będzie więc umiejętne edukowanie klientów. Aby ułatwić im wybór odpowiednich produktów ubezpieczeniowych, istotne będzie również coraz większe indywidualizowanie oferty i dostosowywanie rozwiązań do możliwości oraz potrzeb Polaków, charakterystycznych dla różnych etapów ich życia. Kierunek ten stanowi również jeden z kluczowych elementów strategii rozwoju Skandia Życie w najbliższych latach” – podsumował wynika badania Krzysztof Żukowski, Dyrektor Sprzedaży Skandia Życie TU S.A.

Komentarz Ekspercki – dr Konrad Maj, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

Z szeregu dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że ludzie są na ogół optymistami. Nie wierzymy, że coś złego może nam się przydarzyć. Uważamy, że choroby, wypadki komunikacyjne czy katastrofy nas nie dotyczą, choć innych – owszem. Polskie społeczeństwo cechuje jeszcze jeden specyficzny wzorzec kulturowy – mamy tendencje do nieufności i narzekania, głównie na drogi, finanse, pogodę, choroby czy bezpieczeństwo, ale jednocześnie deklarujmy głęboką nieufność: w stosunku do polityków, obcych oraz szeregu instytucji państwowych, takich jak ZUS, NFZ, Urząd Skarbowy czy też wymiar sprawiedliwości. Co ciekawe, ten sposób myślenia nie wpływa na to, że jesteśmy bardziej ostrożni, rozważni czy aktywni. Choć tak bardzo nie ufamy instytucjom państwowym, to stanowczo oczekujemy od nich opiekuńczości – uważamy, że to właśnie one mają zapewnić nam dobrobyt w przyszłości, niezależnie od bieżącej sytuacji demograficznej, ekonomicznej czy politycznej naszego kraju. Takie wygodne podejście zwalnia nas z podejmowania działań na wypadek zdarzeń losowych. Zarazem pokazuje jak dalece brakuje nam poczucia indywidualnej kontroli, świadomości własnych możliwości oraz odpowiedzialności za siebie.

Jak wynika z badań przedstawionych przez firmę Skandia Życie bezpieczeństwo finansowe, emocjonalne i medyczne jest dla nas – Polaków – najważniejsze. I tu dochodzimy do jednego wielkiego paradoksu – boimy się utraty szeregu cenionych przez nas zasobów, nie wierzymy, że Państwo jest nam w stanie je zabezpieczyć, ale sami wykazujemy małą aktywność w kontekście przygotowania się na trudniejsze czasy.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę TNS Polska na zlecenie Skandia Życie TU S.A., w dniach 18-25 marca 2013 r. na reprezentatywnej grupie 502 Polaków w wieku 20-60 lat, z dochodem per capita 1000 PLN i więcej. Badanie było prowadzone przy wykorzystaniu techniki ankiety internetowej rozsyłanej do uczestników panelu internetowego.

___________________________________________________


1TNS na zlecenie Skandia Życie TU S.A., marzec 2013 r., n=502

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.